Skip to content

Handelsbetingelser

nordpool
CVR-nr.: 42075256
Todsbøl Gammel Skolevej 10
6360 Tinglev

Gyldighed
Disse handelsbetingelser gælder for alle af nordpool gennemførte opgaver, tilbud, leverede varer og ydelser.
Handelsbetingelserne anses som at være accepterede af kunden ved modtagelse af varer eller ydelser, hhv. ved accept af et fremsendt tilbud.
Hvis kunden vil modsige disse handelsbetingelser, skal dette ske i skriftform indenfor tre hverdage. Der ses bort fra kunders afvigende handelsbetingelser, medmindre andet aftales i skriftform.
Handelsbetingelserne er gældende i alle forretningsforhold uden at skulle nævnes eksplicit. Det er kundens ansvar at have læst betingelserne fr indgåelse af aftale med nordpool.

Produktion for kundes ordre
Fra nordpools side oplyste estimerede omkostninger er ikke bindende. Hvis omkostningerne under produktionen viser sig at overstige estimatet, skal nordpool først meddele kunden dette, når omkostningerne overstiger 115% af det oprindelige estimat. Hvis den estimerede produktionstid overskrides af grunde, som fotografen ikke er ansvarlig for, skal dette honoreres på basis af aftalt timesats eller ved passende forhøjelse af den faste sats.
Fotografen er berettiget til at indkøbe varer eller ydelser, som er nødvendige for gennemførsel af produktionen, som fuldmægtigt i kundens navn og for kundens regning.
Råfiler kan hverken købes eller forlanges udleveret. Fotografen udvælger billeder fra opgaven til redigering, der lever op til den standard fotografen har opstillet for sit arbejde.
Hvis ikke nordpool har modtaget anke indenfor 14 dage efter optagelsernes levering, betragtes opgaven at være afsluttet kontraktsmæssigt og fejlfrit.

Udleveret billedmateriale (digital og analog)
Handelsbetingelserne gælder for alle former for billedmateriale, der udleveres til kunden, særligt også for digitalt billedmateriale.
Kunden anerkender, at billedmaterialet er beskyttet af ophavsret ifølge LBK nr 1144 af 23/10/2014 (Bekendtgørelse af lov om ophavsret), Kap. 1, § 1, Stk. 1.
Ændringer eller bearbejdninger af billedmaterialet er ydelser udover levering af billedmaterialet og faktureres ekstra.
Billedmateriale må kun videregives til tredje person for internt udvalg og teknisk forarbejdning af materialet.
Reklamationer angående indhold, stand eller kvalitet af det leverede billedmateriale skal meddeles nordpool indenfor 14 dage efter modtagelse. Ellers vil materialet betragtes som udleveret konktsmæssigt og fejlfrit.

Brugsret
Kunden erhverver udelukkende brugsretten til engangsbrug i den form og forbindelse som aftalt mellem kunden og nordpool. I tilfælde af uenighed, gælder den brugsret, der fremgår af regningen. Fotografen bevarer alle rettigheder, inklusiv ophavsret.
Eksklusiv brugsret såsom tidsmæssige eller rumlige embargoer skal forhandles separeret og honoreres med mindst 100% ekstragebyr på billedmaterialets grundpris.
Enhver brug, replikation, offentliggørelse eller videregivelse udover den aftalte skal aflønnes og kræver aftale med fotografen. Den eneste undtagelse herfra er kopiering af filer hvis eneste formål er forvaltning eller backup.
Enhver forandring af billedmateriale ved foto-composing, montage eller brug af elektroniske midler kræver fotografens skriftlige tilladelse og synlig kendetegnelse af at det nye værk er manipuleret. Materialet må derudover ikke aftegnes, efterlignes fotografisk eller på anden måde bruges som motiv.
Det er ikke tilladt kunden at videregive sin brugsret helt eller delvist til tredje part, heller ikke til andre selskaber indenfor samme koncern eller datterselskaber.
Anvendelse af billedmaterialet er kun tilladt ved tydelig og utvetydig kendetegnelse af fotografens ophavsret. (nordpool ønsker kendetegnelsen: [fotografens navn]/nordpool) Dette er i overensstemmelse med LBK nr 1144 af 23/10/2014 (Bekendtgørelse af lov om ophavsret), Kap. 1, § 3, Stk. 1.
Brugsretten indrømmes først til kunden efter fuldstændig betaling af alle nordpools faktureringer og opkrævninger i forbindelse med den pågældende aftale eller kontrakt.
Også ved salg af eksklusiv brugsret forbeholder nordpool såsom den hendholdsvise fotograf sig rettigheden til at bruge det pågældende billedmateriale til selvpromovering.

Ansvar
Personer, monumenter, steder o.l. kan have særskilte rettigheder, og det er købers ansvar at indhente godkendelse fra disse før brug af billeder. nordpool kan ikke gøres ansvarlig for brug og/eller misbrug af billederne.

Fakturering
Kunden vil faktureres for det aftalte honorar plus den gældende momssats.
Ved betaling af honoraret køber kunden brugsretten som beskrevet under “Brugsret”.
Omkostninger i sammenhæng med en opgave (fx. modelhonorar, rejseomkostninger, leje af lokalitet, etc.) er ikke indeholdt i fotografens honorar og kunden vil faktureres særskilt for disse.
nordpool har krav på betaling så snart billedmaterialet er leveret til kunden, også hvis leveringen foregår digitalt.
Honoraret skal også betales, hvis det udleverede billedmateriale ikke offentliggøres.
Betaling foregår som kontooverførsel til den på fakturaen oplyste bankforbindelse.

Straf ved kontraktbrud
Hvis billedmateriale bruges, videregives, fremvises eller offentliggøres uberettiget (uden fotografens tilladelse), kan nordpool opkræve en straffesum på 500% af den sædvanlige eller, hvis gældendende, den aftalte honorar.
Ved ufuldstændig, tvetydig eller forkert navngivelse af ophavsmanden, er nordpool berettiget til at opkræve et ekstragebyr på 100% af den sædvanlige eller, hvis gældendende, den aftalte honorar.

Databeskyttelse
For at kunne indgå aftaler med en kunde, har nordpool brug for kundens:
* navn adresse kontaktoplysninger (email og/eller telefonnummer)
og, hvis kunden er en virksomhed
* CVR-nummer hhv. international VAT number
Dataen vil blive behandlet fortoligt og videregives ikke til tredje part.
nordpool gemmer kun kunders data med formål om at kunne forhandle tilbud og levere varer og ydelser til kunden.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@nordpool-media.com

Alment
Kontakt:
nordpool
Todsbøl Gammel Skolevej 10
6360 Tinglev
info@nordpool-media.de
+45 60 56 57 19
+49 (0) 170 272 99 22

Handelsbetingelser kan ændres med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Det er købers ansvar at have læst betingelserne før indgåelse af aftale med nordpool.
Aftaler udover eller i modstrid med disse handeslbetingelser skal foreligge skriftligt for at være gyldige.
Enhver tvist, der opstår i forbindelse med nærværende betingelser, afgøres efter dansk ret, bortset fra lovvalgsreglerne, ved nordpools hjemting i Retten i Sønderborg.